این همایش از نخستین گام‌های خود تا کنون بر آن بوده است تا جایگاهی برای ارائه دستاوردهای باستان‌شناسان جوان فعال باشد. تشویق و ایجاد انگیزه برای باستان شناسان جوان یکی از اهداف اصلی این همایش است تا آنها نیز به خودباوری و جسارت ارائه ایده های خود برسند.

همایش بین المللی باستان شناسان جوان بر آن است تا با گرد هم آوردن باستان شناسان جوان و اساتید، فضایی را برای نقد، بررسی و تبادل اطلاعات علمی فراهم آورد.

این همایش بررسی و معرفی رویکردهای نظری و روش شناختی جدید علم باستان شناسی را هدف خود قرار داده است.

همایش باستان شناسان جوان بر آن است تا با برگزاری کارگاه‌های مختلف در خصوص مبانی نظری و روش‌شناختی باستان شناسی، فرصت بهره گیری باستان شناسان جوان از آموزه‌های باستان شناسان با تجربه تر را فراهم آورد.

این دوره از همایش مرزهای موضوعی خود را از مرزهای سیاسی ایران امروز فراتر برده است و با احترام به همه‌ی فرهنگ‌های هم جوار ایران، آماده دریافت مقالات مرتبط با باستان شناسی ایران و سرزمین های هم جوار است.