اسکان پژوهشگران

بسمه تعالی

به اطلاع آن دسته از پژوهشگرانی که تصمیم به شرکت در همایش بین‌المللی باستان‌شناسان جوان را دارند، می‌رساند جهت اسکان با دبیرخانه همایش (02166978885- 09334847795) تماس حاصل نمایند. ظرفیت اسکان به تعداد 100 نفر و مبلغ ثبت نام نیز سی هزارتومان (خوابگاه و شام سه شب، 6 تا 8 آبان و ناهار 3 روز همایش) بوده که می بایست مبلغ فوق را به حساب شماره  5225435667 و شناسه  واریز 1195 نزد بانک ملت به نام حساب غیر قابل برداشت دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران واریز نموده و جهت ثبت نام، تصویر آن را به دبیرخانه همایش ارسال نمایند. شایان ذکر است با توجه به محدودیت ظرفیت، اولویت اسکان با کسانی است که زودتر ثبت نام نمایند.

دبیرخانه همایش بین المللی باستان شناسان جوان