محورهای همایش

 1. محورهای همایش بین المللی باستان شناسان جوان

(باستان­ شناسی و توسعه پایدار)

 1. باستان­ شناسی و توسعه پایدار
  1. باستان­ شناسی و فرهنگ
  2. باستان­ شناسی و اقتصاد
  3. باستان­شناسی و نقش آن در گردشگری
  4. باستان­ شناسی و فعالیت­های عمرانی
  5. باستان­ شناسی و چالش­های هویت فرهنگی
  6. باستان شناسی و اکوسیستم
  7. قابلیت های باستان شناسی در حل مشکلات و معضلات ایران امروز

 

 1. باستان شناسی و آموزش
  1. اهمیت و جایگاه مباحث میراث فرهنگی دربرنامه های آموزشی وکتب درسی دانش آموزان
  2. آسیب شناسی دروس باستان شناسی فعلی گروه های آموزشی کشور و لزوم بازنگری در آن.

 

 1. باستان شناسی ایران؛ دیروز، امروز، فردا
  1. چگونگی الگو پذیری از بافت و تزیینات شهری گذشته در شهرسازی و زیبا سازی شهرهای مدرن
  2. آسیب شناسی و چالش های باستان شناسی دوران اسلامی به عنوان دوران زنده و پابرجا
  3. استفاده، استفادۀ نادرست و سوءاستفاده از باستان شناسی

 

 1. شناخت گذشته با بهره گیری از باستان شناسی تحلیلی
  1. فرهنگ:

3-1-1- ارزیابی و تحلیل تعاملات فرهنگی منطقه ای و فرا منطقه ای در ایران فرهنگی بر پایه یافته های باستان شناختی و منابع مکتوب

3-1-2- جایگاه ایران فرهنگی در نظام فرهنگی جهان از دیدگاه باستان شناختی

3-1-3- تاثیر هنر جهان ایرانی- اسلامی بر هنرمندان اروپایی و بالعکس

3-1-4- تاثیر جهان ایرانی – اسلامی بر روند انتشار و انتقال علوم و فنون

 1. جامعه:

3-2-1- تأثیر فرایند نوسنگی شدن بر ساختارهای اجتماعی جوامع پیش از تاریخ

3-2-2- شکل گیری،رشد وبسط جوامع پیچیده

3-3-3- سازمان های اجتماعی در دوران تاریخی

3-4-4- تأثیر رویدادهای تاریخی بر نهادهای اجتماعی در دوران اسلامی

 1. اقتصاد:

3-3-1- مبادلات اقتصادی در دوران پیش از تاریخ

3-3-2- توسعه نهادهای اقتصادی در دوران تاریخی و تأثیر آن بر دوران اسلامی

3-3-3- نقش سازمان اقتصادی در تکوین و توسعه هنر اسلامی

 1. سیاست:

3-4-1- ساختارهای اداری ـ سیاسی حکومت های ایران در دوران تاریخی

3-4-2- تمهیدات نظام های سیاسی در دفاع و حفظ مرزهای سیاسی

3-4-2- ارتباط شهر و روستا در نظام جغرافیای اداری ادوار مختلف از دیدگاه باستان شناختی

 1. دین:

3-5-1- بازتاب اعتقادات دینی در مواد فرهنگی ادوار مختلف

3-5-2- تحولات جهان بینی مذهبی در ایران باستان به استناد یافته های باستان شناختی و منابع مکتوب

3-5-3- نقش وقف در حیات مذهبی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دوران اسلامی از دیدگاه باستان شناختی

 

 1. مواد فرهنگی در باستان شناسی ایران
  1. ضرورت بهره گیری از کتیبه ها و متون تاریخی درپژوهش های باستان شناختی
  2. سکه شناسی در ایران فرهنگی
  3. سفال؛ داده ای برای تحلیل ساختارهای اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی
  4. جایگاه ادبیات شفاهی و مکتوب در حوزه مطالعات باستان شناختی دوران اسلامی

 

 1. نظریه و عمل در باستان شناسی ایران
  1. الگوها و بسترهای نظری مورد نیاز در مطالعات باستان شناختی ایران فرهنگی (از تعریف تا تحلیل)
  2. رویکردهای جدید در کاوش و بررسی باستان شناختی
  3. شکل گیری، سیر تحول و چشم انداز باستان شناسی دوران اسلامی در عرصه تعاملات ملی و جهانی (اهداف، رهیافت ها، رویکردها، روش ها، چالش ها، دستاوردها و تبعات)
  4. میراث معنوی و نقش باستان شناسی در معرفی، ثبت و حفظ آن

 

 1. باستان شناسی و علوم میان رشته ای
  1. آمار و نقش آن در تحلیل­ های باستان­ شناسی
  2. استفاده از علوم میان رشته ای در تفسیر مواد باستان شناختی
  3. باستان شناسی پهنه ­های فرهنگی شهری و برون شهری و بناهای دوران اسلامی، و احیاء و کاربری آنها با نگاه به چالش‌های امروزی­ میراث باستان شناختی
  4. منابع، محیط، فناوری: صنایع، فنون، هنرها، حرفه ها از تولید تا مصرف در پهنه های فرهنگی و چرخه نظام اجتماعی

 

 1. جدیدترین یافته ها از کاوش ها و بررسی های باستان شناسی ایران فرهنگی
  1. دوران پیش از تاریخ
  2. دوران تاریخی
  3. دوران اسلامی

 

 1. حفاظت از میراث باستان شناختی
  1. حفاظت از یافته های باستان شناسی پس ازکاوش
  2. اهمیت حفظ منظر فرهنگی آثار و محوطه­ ها
  3. از مجموعه ها تا موزه ها: شناسایی، گردآوری، مستند نگاری، حفاظت، عرضه و نشر آثار
  4. اهمیت و ضرورت سایت موزه ­های باستان شناسی
  5. چالش های فرهنگ گرایان وعمران گرایان در امرحفاظت آثار و بافت های معماری ارزشمند شهری