برنامه زمانی همایش

تمدید مهلت ارسال چکیده مقالات: 15 تیر ماه 1396
مهلت ارسال اصل مقالات: 15 شهریورماه 1396
اعلام نتایج داوری اصل مقالات: 1 مهر ماه 1396
زمان برگزاری همایش: 7 و 8 و 9 آبان ماه 1396
محل برگزاری: دانشگاه تهران، دانشکده ادبیات و علوم انسانی