راهنمای ارسال چکیده

به اطلاع دانشجویان و پژوهشگران محترم می رساند که چکیده مقالات ارسالی می بایست حدود 300 کلمه باشد که در قسمت ارسال مقالات بارگزاری شود. همچنین در این مرحله هیچ وجهی دریافت نمی گردد. پس داوری چکیده مقالات توسط هیأت داوران همایش، بابت چکیده های تایید شده مبلغ چهل هزار تومان دریافت می گردد که متعاقباً اعلام خواهد شد

دبیرخانه همایش بین المللی باستان شناسان جوان