تمدید مهلت ارسال چکیده مقالات

به اطلاع دانشجویان و پژوهشگران محترم می رساند مهلت ارسال چکیده مقالات همایش بین المللی باستان شناسان جوان تا تاریخ 15 تیر ماه 1396 تمدید شد. 

دبیرخانه همایش بین المللی باستان شناسان جوان