اخبار

  • به اطلاع دانشجویان و پژوهشگران محترم می رساند که چکیده مقالات ارسالی می بایست حدود 300 کلمه باشد که در قسمت ارسال مقالات بارگزاری شود. همچنین در این مرحله هیچ وجهی دریافت نمی گردد.

  • به اطلاع دانشجویان و پژوهشگران محترم می رساند که چکیده مقالات ارسالی می بایست حدود 300 کلمه باشد که در قسمت ارسال مقالات بارگزاری شود. همچنین در این مرحله هیچ وجهی دریافت نمی گردد.

صفحه‌ها