1-باستانشناسی ایران و سرزمینهای همجوار
ارتباطات تجاری، سیاسی و فرهنگی در محدوده جغرافیایی ایران فرهنگی و سرزمینهای همجوار
جاده بازرگانی موسوم به ابریشم و نقش ایران در پویایی آن طی دوران تاریخی و اسلامی
تأثیر و تأثرات هنری ایران و سرزمینهای همجوار
نتایج کاوشهای باستانشناسی در ایران و سرزمینهای همجوار و بررسی برهمکنشهای فرهنگی آنها
تجارت مواد معدنی و راههای تبادل آن بین ایران و سرزمینهای همجوار

2-باستان شناسی خلیج فارس
باستان شناسی خلیج فارس و سرزمینهای همجوار
خلیج فارس در پرتو داده های زبان شناسی
خلیج فارس و یافته های باستان شناسی
خلیج فارس و باستان شناسی دریایی

3- جدیدترین یافته ها از فعالیت های باستان شناسی ایران
فعالیت های میدانی و کتابخانه ای

4- مبانی نظری و مکاتب باستان شناسی
پژوهش های مرتبط با مکاتب مختلف باستان شناسی
رویکردهای جدید در کاوش ها و بررسی های باستان شناختی

5- حفاظت از میراث فرهنگی
بررسی جایگاه سایت موزه های باستان شناسی
اهمیت حفظ منظر فرهنگی آثار و محوطه ها
حفاظت از یافته های باستان شناسی پس از کاوش
احیای بافت های تاریخی و باستانی
قاچاق در باستانشناسی

6- باستان شناسی و علوم میان رشته ای
به کارگیری علوم میان رشته ای در باستان شناسی ایران: چالش ها و رویکردها
استفاده از علوم میان رشته ای در تفسیر مواد باستان شناختی

7- باستان شناسی و هنر صخره ای
مردم و آگاهی آنها در خصوص اهمیت و حفظ هنر صخرهای
هنر صخرهای و استفاده  از آن در توسعه گردشگری
کتیبه ها در هنر صخره ای
ارتباطات هنر صخره ای ایران و سرزمینهای همجوار
هنر صخرهای و مطالعات قوم نگاری
تاریخچه مطالعات هنر صخره ای ایران و سرزمینهای همجوار